Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu www.simoneperele.cz, provozovaného obchodní společností Double MK CZ, s.r.o., se sídlem Tržiště 372/1, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ: 04553730, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 263507.

1 Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Double MK CZ, s.r.o., se sídlem Tržiště 372/1, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ: 04553730, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 249629, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění, (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.2 V případě, kdy kupující – fyzická osoba při objednávce a nákupu zboží od prodávajícího jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (přičemž za nákup zboží v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání se rozumí označení fyzické osoby pomocí identifikačního čísla) nebo tento kupující je právnickou osobou, nevztahují se na něj ustanovení týkající se ochrany spotřebitele (dále jen „kupující – nespotřebitel“).

1.3 Prodávající i kupující jsou obsahem obchodních podmínek vázáni. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek

1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčeny povinnosti a práva vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Prodávající zveřejňuje všechna znění obchodních podmínek v časovém rozlišení z hlediska jejich platnosti a účinnosti na webové stránce dle čl. 2 odst. 2.1 těchto obchodních podmínek.

1.6 Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce

1.7 Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

2 Objednávání zboží

2.1 Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.simoneperele.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „e-shop“). Zde je pro kupujícího k dispozici prostředí, které umožňuje zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží za účelem jeho koupě.

2.2 E-shop obsahuje všechny potřebné informace o zboží, zejména jeho popis a cenu (včetně daně z přidané hodnoty a souvisejících poplatků ve výši rozhodné k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění). Nabídka zboží se nepovažuje za návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží.

2.3 V e-shopu jsou uvedeny též informace o nákladech spojených s balením a dopravou zboží.

2.4 Vybrané zboží kupující objednává formou objednávkového formuláře, který je součástí e-shopu (dále jen „objednávkový formulář“).

2.5 Objednávku, kterou kupující odeslal potvrzením vyplněného objednávkového formuláře, považuje kupující i prodávající za platný a závazný návrh na uzavření kupní smlouvy, avšak pouze tehdy, obsahuje-li všechny náležitosti a údaje, vyžadované objednávkovým formulářem (zejména uvedení zvoleného zboží, identifikace kupujícího, fakturačních a dodacích údajů kupujícího, způsobu doručení, způsobu úhrady a potvrzení, že kupující se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi).

2.6 Objednávkový formulář musí být vyplněn v českém jazyce. Prodávající připouští vyplnění objednávkového formuláře i v jazyce slovenském.

2.7 Před odesláním objednávky je kupující oprávněn zkontrolovat a případně změnit údaje jím vložené do objednávkového formuláře.

2.8 Kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím je uzavřena potvrzením doručené objednávky prodávajícím, které prodávající zašle kupujícímu elektronickou poštou. Tímto potvrzením není automatický e-mail prodávajícího o přijetí objednávky.

2.9 Před potvrzením objednávky je prodávající oprávněn požádat kupujícího vhodným způsobem o autorizaci objednávky. Pokud kupující k žádosti prodávajícího objednávku neautorizuje, nebo neobdrží-li prodávající na svou žádost o autorizaci objednávky odpověď od kupujícího do tří (3) pracovních dnů od odeslání žádosti o autorizaci, nezakládá tato objednávka jakékoliv právní účinky.

2.10 V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Pozměněná nabídka se v takovém případě považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

2.11 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) nese kupující sám.

3 Dodací podmínky

3.1 Prodávající zašle objednané zboží kupujícímu poštovní zásilkou doručovanou prostřednictvím držitele poštovní licence zpravidla do sedmi (7) pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky.

3.2 Pokud dojde k vyprodání objednaného zboží před vyřízením objednávky, je prodávající povinen kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat zprávou, zaslanou mu elektronickou poštou na adresu uvedenou kupujícím. V tomto případě vyřídí prodávající objednávku do dvaceti pěti (25) pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky, pokud kupující prodávajícímu nesdělí elektronickou poštou do tří (3) dnů ode dne doručení informace o vyprodání zboží, že svou objednávku za těchto okolností ruší.

3.3 Zboží prodávající doručuje kupujícímu prostřednictvím držitele poštovní licence a z toho důvodu je k ceně připočítáván expediční poplatek (balné a poštovné) ve výši uvedené v objednávkovém formuláři.

3.4 Převzetí zboží potvrzuje kupující svým podpisem na průvodním dokladu.

3.5 Místem dodání zboží je poštovní adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři, kupující je povinen při dodání zboží převzít.

3.6 Společně se zbožím bude kupujícímu doručen řádný daňový doklad.

4 Cena zboží a platební podmínky

4.1 Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu jejich zobrazení v e-shopu. Prodávající tímto není omezen uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.2 Zboží bude kupujícímu prodáno za cenu, uvedenou u objednaného zboží na webové stránce v okamžiku odeslání objednávkového formuláře kupujícím prodávajícímu.

4.3 Platba za dodané zboží a úhrada expedičního poplatku se uskutečňuje

4.3.1 v hotovosti při osobním odběru v některé z našich prodejen nebo na výdejním místě DPD ParcelShop (aktuální seznam našich prodejen a výdejních míst DPD ParcelShop naleznete v e-shopu v sekci „Doprava a platba“), možnost vyzvednutí zboží je omezena lhůtou 14-ti dnů.

4.3.2 dobírkou v hotovosti prostřednictvím České pošty, s.p., IČ: 471 14 983, nebo na dodací adrese k rukám kurýra obchodní společnosti Direct Parcel Distribution CZ, s. r. o., IČ: 613 29 266,

4.3.3 bezhoto­vostním převodem na bankovní účet prodávajícího,

4.3.4 platební kartou prostřednictvím online platební brány.

4.4 Při platbě dobírkou je kupní cena včetně expedičního poplatku splatná kupujícím v hotovosti při převzetí zboží od doručovatele. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti (5) dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5 V případě platby na dobírku si prodávající vyhrazuje právo připočíst k ceně objednávky a expedičnímu poplatku též poplatek za dobírku.

4.6 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen při úhradě kupní ceny zboží uvést variabilní symbol platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

4.7 Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.8 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.9 Prodávající vystaví kupujícímu ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy daňový doklad (fakturu) a zašle jej kupujícímu.

5 Odstoupení od smlouvy

5.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze, mimo jiné, odstoupit od kupní smlouvy, pokud se jedná o smlouvu:

5.1.1 o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

5.1.2 o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

5.1.3 o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

5.2 Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující, jenž je spotřebitelem, právo podle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů a zboží vrátit prodávajícímu.

5.3 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a to oznámením kupujícího, doručeným v uvedené lhůtě prodávajícímu.

5.4 Odstoupení od smlouvy musí obsahovat identifikaci kupujícího a zboží a musí být kupujícím vlastnoručně podepsáno.

5.5 Nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy je třeba prodávajícímu doručit i zboží, které mu bylo prodávajícím dodáno a to nejlépe v původním obalu. Toto zboží nesmí být použité, poškozené, či znehodnocené. Spolu s vráceným zbožím je třeba zaslat prodávajícímu i daňový doklad (fakturu) s vyplněným formulářem o vrácení.

5.6 V případě, že kupující při odstoupení od smlouvy vrací zboží prodávajícímu zásilkou, jež je přepravována zejména držitelem poštovní licence, je povinen toto zboží zabalit tak, aby nedošlo k jeho poškození, ztrátě nebo zničení. V případě, že kupující tuto svou povinnost poruší a dojde k poškození, ztrátě nebo zničení zboží, je prodávající oprávněn započíst své nároky z titulu náhradu škody na zboží oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7 Kupující má v případě platného odstoupení od kupní smlouvy nárok na vrácení jím zaplacené kupní ceny za toto zboží. Kupní cenu je prodávající povinen vrátit kupujícímu do čtrnácti (14) dnů od doručení vráceného zboží a to buď na účet kupujícího, nebo poštovní poukázkou na jméno a adresu, na kterou bylo původně zboží zasláno.

5.8 Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.9 Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu v důsledku odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího nese v plné výši kupující (kupující bere na vědomí, že v takovém případě nemá nárok na náhradu těchto nákladů).

5.10 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.11 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dar, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího, pozbývá darovací smlouva ohledně takového daru účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dar.

6 Uživatelský účet

6.1 Na základě registrace kupujícího provedené v e-shopu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to e-shop umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo v e-shopu.

6.2 Při registraci v e-shopu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující povinen při jakékoliv jejich změně aktualizovat. Prodávající není povinen přezkoumávat správnost a úplnost údajů uvedených kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží.

6.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a není oprávněn tyto údaje sdělovat třetím osobám anebo orgánům veřejné moci vyjma případů, kdy je oprávněn anebo povinen tyto údaje sdělit takové třetí osobě nebo orgánu veřejné moci ze zákona nebo na jeho základě.

6.4 Uživatelský účet je nepřenosný a kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

6.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než dva (2) roky neužije, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy včetně jejích součástí.

6.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

7 Práva a povinnosti smluvních stran

7.1 Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat poštou objednané zboží na adresu kupujícím v objednávce uvedenou v době uvedené v dodacích podmínkách.

7.2 Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytne kupující, použije výlučně k realizaci sjednané kupní smlouvy a v souvislosti s ní.

7.3 V případě, kdy kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit řádně za závazně objednané zboží, je prodávající oprávněn nepřijmout další objednávky tohoto kupujícího, nebo požadovat platbu předem.

7.4 Kupující objednává zboží úplným vyplněním a odesláním objednávkového formuláře prodávajícímu. Kupující odpovídá za správnost údajů uvedených v objednávkovém formuláři.

7.5 Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a doručené zboží a zaplatit jeho cenu a poplatky s odesláním zboží související (poštovné, balné, dobírku) dle platebních podmínek uvedených v objednávkovém formuláři.

7.6 Dojde-li k chybnému výběru velikosti výrobku kupujícím, má kupující nárok na jeho výměnu do čtrnácti (14) dnů od převzetí výrobku. Kupující v tomto případě zašle po předchozí domluvě s prodávajícím výrobek zpět na adresu prodávajícího Simone Perele, Roztylská 2321/19, 148 00 Praha 4-Chodov a ten výrobek vymění za nový výrobek požadované velikosti. Výměna výrobku je bezplatná, kupujícímu budou účtovány pouze náklady spojené s opakovaným odesláním zboží prodávajícím, přičemž náklady na přepravu vyměňovaného výrobku od kupujícího prodávajícímu nese přímo kupující. Vyměnit lze pouze nepoužitý, neznehodnocený a nepoškozený výrobek.

7.7 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným uhrazením kupní ceny.

7.8 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.9 K mimosou­dnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

7.10 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě oprávnění k podnikání dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.11 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.12 Fotografie výrobků na webové stránce jsou pouze ilustrační povahy a nemusejí zcela odpovídat skutečnosti, zejména pak mohou být dány drobné rozdíly v barevném provedení výrobku. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu bude dodávat jen zboží v bezvadném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující obecně závazným předpisům platným a účinným na území České republiky.

8 Zvláštní ustanovení týkající se kupujícího – nespotřebitele

8.1 Kupující – nespotřebitel může objednat zboží prostřednictvím osoby, která je oprávněná za právnickou osobu jednat v souladu s platnou a účinnou právní úpravou, kdy své oprávnění jednat za právnickou osobu je povinna dotyčná jednající osoba doložit způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy. V případě překročení oprávnění jednající osoby za právnickou osobu je kupující právnická osoba zavázaná z tohoto jednání ve smyslu a rozsahu § 161 a násl. občanského zákoníku. Objednávka, jakož i veškeré listiny související s právním jednáním kupujícího – nespotřebitele, musí obsahovat náležitosti kladené na obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku.

8.2 Po dobu prodlení kupujícího – nespotřebitele s převzetím zboží od dopravce přechází na tohoto nebezpečí škody, ztráty a zničení věci ve smyslu ustanovení § 2121 občanského zákoníku. Kupující – nespotřebitel je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po převzetí zboží, nejdéle však do dvaceti čtyř (24) hodin od převzetí s výjimkou případů, kdy zboží bylo předvedeno na prodejně, a případné poškození zboží uplatnit u prodávajícího do dvaceti čtyř (24) hodin od převzetí zboží.

8.3 Prodlení prodávajícího s dodáním zboží se považuje za nepodstatné porušení smlouvy vyjma případů dle ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku. V případě, že prodávající nedodá zboží ani v dodatečně určené lhůtě k plnění dohodnuté s kupujícím – nespotřebitelem, je kupující – nespotřebitel oprávněn od smlouvy odstoupit, kdy toto odstoupení musí být písemné a musí být doručeno prodávajícímu.

8.4 Kupující – nespotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku prodlení prodávajícího, pokud mu byla doručena zpráva o tom, že plnění dle kupní smlouvy již bylo odesláno na adresu kupujícího.

8.5 Pokud je zboží dodáváno v plastovém obalu, který je kupujícím – nespotřebitelem zničen, poškozen nebo ztracen a zboží po vrácení z důvodu odstoupení nelze již prodat jako nové, má prodávající nárok na náhradu znehodnocení zboží, kdy výše znehodnocení je určena jako rozdíl mezi kupní cenou, za které bylo zboží prodáno a kupní cenou, za které je možno zboží prodat jako použité.

8.6 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v důsledku neposkytnutí součinnosti kupujícího – nespotřebitele při doručování zboží, kdy v tomto případě není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.

8.7 Prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy vůči kupujícímu – nespotřebiteli ohledně zboží, které je uvedeno v nabídce prodávajícího s informací, že není skladem v okamžiku objednávky kupujícího, dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou kupující od dodavatelů zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího, a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající odstoupit.

9 Dárkové poukazy a slevové kupony

9.1 Kupující může při tvorbě objednávky zadat kódy obsažené na zakoupených dárkových poukazech a slevové kupony poskytnuté prodávajícím v souladu s jejich pravidly.

9.2 Není-li prodávajícím výslovně uvedeno jinak, dárkové poukazy ani slevové kupony:

9.2.1 není možné uplatňovat opakovaně;

9.2.2 nelze vzájemně kombinovat.

9.3 Slevové kupony není možné uplatňovat na zboží ve výprodeji, ledaže prodávající výslovně uvede jinak.

9.4 V případě odstoupení od kupní smlouvy z jakýchkoliv důvodů nebo jakéhokoli jiného důvodného vrácení zboží kupujícím prodávajícímu zakoupeného na základě slevového kuponu, má kupující nárok pouze na vrácení částky, kterou za nákup zboží skutečně uhradil peněžními prostředky. Prodávající může rozhodnout o tom, zda a v jaké hodnotě vystaví kupujícímu nový slevový kupon.

9.5 Pokud má dárkový poukaz nebo slevový kupon omezenou dobu platnosti, kupující je oprávněn dárkový poukaz nebo slevový kupon použít pouze před jejím uplynutím. Prodávající neposkytuje peníze ani žádný jiný způsob kompenzace za nevyužitou hodnotu dárkového poukazu nebo slevového kuponu.

9.6 Dárkový poukaz ani slevový kupon nelze vyměnit za peníze. V případě, že kupující odebere zboží za nižší cenu než je hodnota dárkového poukazu nebo slevového kuponu, nemá nárok na doplacení hodnoty dárkového poukazu nebo slevového kuponu ani na nový dárkový poukaz nebo slevový kupon na zbytek hodnoty původního uplatněného dárkového poukazu nebo slevového kuponu.

9.7 V případě, že dárkový poukaz nebo slevový kupon bude uplatněn v rozporu s pravidly prodávajícího pro užití předmětných dárkových poukazů a slevových kuponů, má prodávající právo takto uplatněný dárkový poukaz nebo slevový kupon odmítnout a od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. Ustanovení § 557 občanského zákoníku se neužije.

10 Souhlas se zpracováním osobních údajů

10.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2 Odesláním objednávky uděluje kupující zároveň prodávajícímu souhlas ke zpracovávání všech jím sdělených osobních údajů, včetně elektronických kontaktů, zejména jména a příjmení, adresy bydliště, identifikačního čísla, daňového identifikačního čísla, adresy elektronické pošty, telefonního čísla (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy anebo pro účely vedení uživatelského účtu.

10.4 Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Tento souhlas kupující uděluje na dobu neurčitou s tím, že je oprávněn jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením, doručeným na adresu prodávajícího.

10.5 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při odeslání objednávkového formuláře) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.6 Prodávající se zavazuje, že osobní údaje kupujícího budou zpracovávány pouze pro potřeby prodávajícího, výlučně ke shora zmíněným účelům a to pouze oprávněným zpracovatelem.

10.7 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.8 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.9 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje poskytl dobrovolně a jsou pravdivé.

10.10 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

10.10.1 požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

10.10.2 požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11 Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

11.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na svůj počítač. V případě, že je nákup v e-shopu možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12 Doručování

12.1 Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající se odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

12.2 Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné, není-li prokázán opak.

12.3 Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou v e-shopu prodávajícího.

13 Závěrečná ustanovení

13.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení, lze-li tato od takového neplatného nebo neúčinného ustanovení oddělit.

13.3 Změny a doplňky kupní smlouvy a obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.4 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.5 Kontaktní údaje prodávajícího:
adresa: Double MK CZ, s.r.o., ,
e-mail: objednávky@simoneperele.cz
telefon: 736 204 427

13.6 Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění prodávajícím na webové stránce, tj. dne 1. 2. 2017.

Reklamační řád internetového obchodu http://www.simoneperele.cz

1 Úvodní ustanovení

1.1 Reklamační řád byl zpracován podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Ustanovení reklamačního řádu jsou nedílnou součástí kupní smlouvy tak, jak je tato kupní smlouva vymezena obchodními podmínkami internetového obchodu www.simoneperele.cz, provozovaného obchodní společností Double MK CZ, s.r.o., se sídlem Tržiště 372/1, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ: 04553730, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 263507.

1.2 Kupující je povinen zásilku při převzetí zkontrolovat a prověřit, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození; v případě zjevného porušení zásilky nebo tehdy, vykazuje-li zásilka zjevné znaky poškození, je povinen převzetí zásilky odmítnout a současně je povinen o této skutečnosti informovat prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu.

2 Práva z vadného plnění

2.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady a je ve shodě s kupní smlouvou. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

2.2.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícím prováděné,

2.2.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

2.2.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

2.2.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

2.2.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.3 Ustanovení uvedená v čl. 2 odst. 2.2 reklamačního řádu se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Kupující nemá vůči prodávajícímu nároky z titulu odpovědnosti prodávajícího za vady také tehdy, jedná-li se o závady výrobku, vzniklé jeho nesprávnou údržbou, nešetrným zacházením či mechanickým poškozením při užívání výrobku.

2.4 Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

2.5 V případě řádného uplatnění vady v souladu s tímto reklamačním řádem má kupující právo na to, aby prodávající uvedl zboží bezplatně a bez zbytečného odkladu do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

3 Uplatnění reklamace

3.1 Reklamaci kupující uplatňuje písemně u prodávajícího na adrese: Double MK CZ, s.r.o., Tržiště 372/1, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ: 04553730. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy kupující doručil prodávajícímu reklamované zboží spolu s originálem, či kopií daňového dokladu, prokazujícím zakoupení výrobku v obchodě prodávajícího, jakož i s popisem vady a požadovaným způsobem řešení reklamace.

3.2 Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení kupující požaduje; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

3.3 Prodávající o reklamaci rozhodne nejpozději do tří (3) dnů ode dne jejího uplatnění (Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady). Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

3.4 Reklamace může být podle dohody prodávajícího s kupujícím vyřízena poskytnutím slevy z ceny zboží, výměnou zboží nebo vrácením peněz.

3.5 Bude-li reklamace vyřízena výměnou vadného zboží za zboží bez vady, původní reklamační doba běží dále. Nezačíná tedy nová.

3.6 Nebude-li reklamace prodávajícím uznána oprávněnou, zašle prodávající kupujícímu reklamované zboží zpět na jeho náklady.

3.7 V případě oprávněné reklamace má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací.

3.8 Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případů uvedených v § 2110 občanského zákoníku.

4 Závěrečné ustanovení

4.1 Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho zveřejnění prodávajícím na webové stránce, tj. dne 1. 2. 2017.

EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Bezpečná platba
Kamenné prodejny
Vrácení do 14 dní
Jsme tu pro vás od 9 do 19 hod.
Přihlášení se k odběru newsletteru
×
Odebírejte newsletter a my Vám dáme rovnou slevu 5% na všechny Vaše další nákupy. Budete mít vždy přehled o novinkách a akcích v našich buticích i eshopu. Newslettery zasíláme jen 2x za měsíc, abychom Vás inspirovali a potěšili krásným prádlem, ne zahltili.
Blahopřejeme, získáváte slevu
5% na všechny své budoucí nákupy!
Sleva platí také na Vaše nákupy v našich prodejnách.
Dárkový poukaz do Simone Pérèle
×
Objednejte dárkový poukaz Simone Pérèle a darujte tak krásu francouzské krajky, ženskost, eleganci dokonalého prádla, které padne každé postavě!
E-mail na Vás
Telefon na Vás
Částka poukazu
Stisknutím tlačítka objednat vyjadřujete souhlas s našimi obchodními podmínkami. Obratem Vám sestavíme objednávku a do e-mailu rovnou zašleme dárkový poukaz. Ten lze uplatnit ihned v e-shopu a nebo jej můžete uplatnit v našich prodejnách. Platnost poukazu je 6 měsíců.